Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn xác định chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án và giai đoạn chuẩn bị để lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công
12/4/19 3:29 PM

Ngày 06/12/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 2894/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam về việc hướng dẫn xác định chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án và giai đoạn chuẩn bị để lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công.

Trong quá trình triển khai dự án, có một số công việc phải thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư và chuẩn bị thiết kế như: khảo sát phục vụ lập dự án, lập dự án, khảo sát phục vụ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công... Do đó, tại khoản 10, điều 6 và khoản 3, điều 10 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng đã quy định, dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án và giai đoạn chuẩn bị để lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công do cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư dự án thẩm định làm cơ sở trình cấp quyết định đầu tư phê duyệt chi phí này. Dự toán các chi phí này là cơ sở để chủ đầu tư lựa chọn đơn vị tư vấn, ký kết hợp đồng.

Các khoản mục chi phí này sẽ được cập nhật vào tổng mức đầu tư hoặc dự toán xây dựng công trình để phục vụ lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; giá trị cập nhật vào tổng mức đầu tư - dự toán xây dựng là giá trị hợp đồng (nếu có) hoặc được xác định theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng về lập và quản lý các khoản mục chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2894/BXD-KTXD


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2894-BXD-KTXD_06122019.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE