Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và môi trường đô thị thanh toán, quyết toán hợp đồng trọn gói
11/25/19 4:09 PM

Ngày 25/11/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 2795/BXD-KTXD gửi Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và môi trường đô thị về việc thanh toán, quyết toán hợp đồng trọn gói.

Theo quy định của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng và Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thì:

- Giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện.

- Hợp đồng trọn gói chỉ điều chỉnh giá khi bổ sung những công việc nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết kế kèm theo hợp đồng hoặc không phải thực hiện một số công việc của thiết kế kèm theo hợp đồng.

Đối với trường hợp nêu tại văn bản kèm theo văn bản số 10116/VPCP-ĐMDN ngày 05/11/2019 của Văn phòng Chính phủ thì chiều dày lớp đất yếu cần bóc tăng so với chiều dày quy định trong thiết kế được duyệt từ 0,3m lên 1,2m; chiều sâu cọc tre giảm so với chiều sâu quy định trong thiết kế được duyệt từ 3m xuống 1,5-2m. Các nội dung thay đổi này là thay đổi thiết kế, phải có ý kiến của tư vấn thiết kế và việc thanh toán phải thực hiện theo thiết kế thay đổi cùng với các nội dung hợp đồng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng.

Phải làm rõ trách nhiệm của các bên có liên quan (Chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra tư vấn giám sát, nhà thầu) đã được quy định tại Luật Xây dựng 2014, Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2795/BXD-KTXD


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2795-BXD-KTXD_25112019.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE