Phản hồi các kiến nghị
 
Giải đáp vướng mắc trong việc xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư trong quyết toán dự án hoàn thành
10/21/19 3:23 PM

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 2929/STC-TCĐT ngày 30/9/2019 của Sở Tài chính thành phố Cần Thơ về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư trong việc quyết toán dự án hoàn thành.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 13/BXD-TTr (21/10) có ý kiến như sau:

1. Về nội dung: Khi các Sở, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập được cấp có thẩm quyền giao làm chủ đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, có hành vi chậm lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình theo quy định về thời gian thì có bị xử phạt theo quy định tại khoản 3, Điều 17 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP (phạt tiền) không?

Cơ quan nhà nước khi thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao nếu vi phạm hành chính thì không bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính mà bị xử lý theo quy định của pháp luật có liên quan.

Trường hợp khi tham gia hoạt động đầu tư xây dựng mà các cơ quan, đơn vị được giao làm chủ đầu tư có hành vi chậm lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình để trình người quyết định đầu tư phê duyệt kể từ ngày công trình hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng thì đề nghị Sở Tài chính thành phố Cần Thơ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ cụ thể của chủ thể hành vi vi phạm để áp dụng Khoản 3, Điều 17 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP cho phù hợp.

2. Về nội dung: Nếu bị xử phạt thì nguồn tiền nộp phạt đối với các chủ đầu tư này có được lấy từ chi phí quản lý dự án không?

Chi phí quản lý dự án được quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ; việc quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước được quy định tại Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 06/2019/TT-BTC ngày 28/1/2019 của Bộ Tài chính. Sở Tài Chính thành phố Cần Thơ căn cứ áp dụng theo đúng quy định, trường hợp cụ thể đề nghị xin hướng dẫn của Bộ Tài chính.

3. Về nội dung: Theo quy định tại Khoản 2, Điều 69 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP nêu trên thì công chức ngành tài chính thực hiện công tác thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành có thuộc người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính không?

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 69 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP, người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính là: “Công chức, viên chức thuộc Ủy ban nhân dân các cấp được giao nhiệm vụ kiểm tra, phát hiện vi phạm hành chính trong những lĩnh vực quy định tại Nghị định này”.

Căn cứ vào nhiệm vụ được giao của công chức, Sở Tài chính thành phố Cần Thơ xác định thẩm quyền của công chức trong việc lập biên bản vi phạm hành chính.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 13/BXD-TTr.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_13-BXD-TTr_21102019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE