Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn Phòng Quản lý đô thị thành phố Sông Công - tỉnh Thái Nguyên về chi phí điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000
9/3/19 2:39 PM

Ngày 03/9/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 47/BXD-KTXD gửi Phòng Quản lý đô thị thành phố Sông Công - tỉnh Thái Nguyên hướng dẫn chi phí điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị, thì chi phí điều chỉnh đồ án quy hoạch được xác định bằng dự toán, trường hợp điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị xác định tối đa không vượt quá 50% của chi phí lập đồ án quy hoạch mới tương ứng.

Việc lập dự toán chi phí được thực hiện theo hướng dẫn tại phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BXD, bao gồm: chi phí chuyên gia, chi phí quản lý, chi phí khác, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng và chi phí dự phòng. Trong đó chi phí chuyên gia (gồm các kỹ sư, kiến trúc sư, chuyên gia, kỹ thuật viên) được xác định theo yêu cầu cụ thể của từng loại công việc quy hoạch, tiến độ thực hiện, trình độ chuyên môn của từng loại chuyên gia thể hiện trong đề cương thực hiện công việc quy hoạch xây dựng.

Đối với trường hợp nêu tại văn bản số 294/QLĐT, chi phí điều chỉnh quy hoạch phân khu được xác định bằng cách lập dự toán các chi phí như nêu trên và giới hạn tối đa bằng 50% chi phí lập đồ án quy hoạch mới theo quy mô tương ứng (xác định theo định mức chi phí quy định tại Thông tư số 05/2017/TT-BXD), phù hợp với nội dung, phạm vi của công việc trong nhiệm vụ quy hoạch xây dựng được duyệt.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 47/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_47-BXD-KTXD_03092019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE