Phản hồi các kiến nghị
 
Hình thức hợp đồng tại dự án Đường Bắc Nam giai đoạn 2, thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
8/30/19 3:08 PM

Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1556/SGTVT-KT&KCHT ngày 25/7/2019 của Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Đắk Nông về việc xin ý kiến hình thức hợp đồng đối với hợp đồng tại Dự án Đường Bắc Nam giai đoạn 2, thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông.

Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng đã có công văn 2072/BXD-KTXD (30/8) có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh hợp đồng căn cứ nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên phù hợp với hồ sơ mời thầu (hồ sơ yêu cầu), hồ sơ dự thầu (hồ sơ đề xuất) và quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng đó.
Hình thức hợp đồng do Người có thẩm quyền quyết định khi phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu, phù hợp với điều kiện cụ thể của gói thầu đảm bảo tiến độ, chất lượng, công bằng, minh bạch, khách quan và hiệu quả đầu tư của dự án.

Theo nội dung văn bản số 1556/SGTVT-KT&KCHT, thì trường hợp nội dung trong hợp đồng, các hồ sơ kèm theo hợp đồng (kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu, biên bản thương thảo hợp đồng…) chưa đủ cơ sở xác định hình thức hợp đồng thì chủ đầu tư báo cáo Người có thẩm quyền xem xét quyết định hình thức hợp đồng cho phù hợp, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, không làm xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 2072/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2072-BXD-KTXD_30082019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE