Phản hồi các kiến nghị
 
Bộ Xây dựng cho ý kiến về thiết kế kỹ thuật phần đường ống và các trạm của Dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn điều chỉnh
4/8/19 11:02 AM

Ngày 05/4/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 88/BXD-HĐXD gửi Bộ Công thương góp ý kiến về thiết kế kỹ thuật phần đường ống và các trạm của Dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn điều chỉnh.

Theo đó, hồ sơ thiết kế kỹ thuật phần đường ống và các trạm của Dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn điều chỉnh gửi kèm Văn bản số 661/BCT-DKT ngày 28/01/2019 của Bộ Công thương cần được rà soát theo các quy định tại Điều 80 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và các văn bản huớng dẫn có liên quan của dự án đảm bảo điều kiện thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Dự án áp dụng các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam và tiêu chuẩn nước ngoài là phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn xây dựng cần đảm bảo tính đồng bộ, tính khả thi trong hệ thống tiêu chuẩn được áp dụng; tuân thủ các quy định tại Điều 6 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

Đối với quy định về phòng cháy chữa cháy: Tổng Công ty khí Việt Nam - CTCP đã có Văn bản số 280/KVN-ĐNB ngày 13/02/2019 gửi Cục Cảnh sát PCCC và CNCH - Bộ Công an về việc thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy. Hồ sơ thiết kế kỹ thuật điều chỉnh chỉ đủ điều kiện thẩm định, phê duyệt sau khi được Cục Cảnh sát PCCC và CNCH thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy theo quy định. Trong quá trình thực hiện dự án, Chủ đầu tư cần tuân thủ các quy định tại Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

Đối với quy định về bảo vệ môi trường: Ngày 13/02/2019, Tổng Công ty khí Việt Nam - CTCP đã có Văn bản số 296/KVN-ĐNB về việc báo cáo một số nội dung liên quan đến thay đổi của dự án so với Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. Để đảm bảo các quy định của pháp luật hiện hành, Báo cáo đánh giá tác động môi trường điều chỉnh cần được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo của dự án. Trong quá trình thực hiện dự án, Chủ đầu tư cần thực hiện đúng Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; tuân thủ đầy đủ các quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Trong quá trình thực hiện dự án, chủ đầu tư cần kiểm soát việc triển khai thực hiện đúng chủ trương đầu tư, quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng được duyệt và hồ sơ thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt; thực hiện chỉ đạo của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền có liên quan của dự án; tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy và quy định của pháp luật khác có liên quan.

Đối với điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân thực hiện công tác khảo sát, thiết kế, thẩm tra cần được Bộ Công thương kiểm tra đảm bảo điều kiện năng lực theo quy định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 88/BXD-HĐXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_88-BXD-HDXD_05042019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE