Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn việc kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan chuyên môn về xây dựng
4/8/19 9:05 AM

Ngày 05/4/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 15/BXD-GĐ gửi Sở Giao thông vận tải Gia Lai hướng dẫn việc kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với một số công trình giao thông trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2015-2020.

Theo quy định tại Điều 56 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, công trình xây dựng khởi công trước ngày 01/7/2015 thì việc kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng tiếp tục thực hiện theo quy định của Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Công trình xây dựng khởi công sau ngày 01/7/2015 thì việc kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình thực hiện theo quy định của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP.

Việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng được thực hiện theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP và Điều 13 Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Đối với trường hợp như Quý Sở nêu, căn cứ tình hình thực tế hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng, chủ đầu tư có thể xem xét tổ chức nghiệm thu từng phần công trình theo quy định tại Khoản 3 Điều 31 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP; trường hợp công trình thuộc đối tượng phải được cơ quan chuyên môn về xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định tại Khoản 1 Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP, chủ đầu tư báo cáo cơ quan chuyên môn về xây dựng theo thẩm quyền để được tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 15/BXD-GĐ.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_15-BXD-GD_05042019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE