Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn Công ty Cổ phần Phát triển nhà Châu Á Thái Bình Dương xác định nghĩa vụ tài chính đối với nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
4/5/19 9:12 AM

Ngày 04/4/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 77/BXD-QLN gửi Công ty Cổ phần Phát triển nhà Châu Á Thái Bình Dương hướng dẫn việc xác định nghĩa vụ tài chính đối với nhà ở thuộc sở hữu nhà nước khi thực hiện dự án xây dựng lại chung cư cũ 128 Hai Bà Trưng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo nội dung văn bản và tài liệu kèm theo thì Công ty Cổ phần Phát triển nhà Châu Á Thái Bình Dương được lựa chọn làm chủ đầu tư xây dựng lại chung cư cũ số 128 Hai Bà Trưng theo văn bản số 743/UBND-QLĐT ngày 13/4/2018 của Ủy ban nhân dân Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Ủy ban nhân dân Quận 1 công nhận Công ty Cổ phần Phát triển nhà Châu Á Thái Bình Dương được làm chủ đầu tư dự án này; đồng thời chấp thuận phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư do Công ty lập ngày 06/9/2017.

Trên cơ sở phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được chấp thuận, Công ty đã thực hiện bồi thường, hỗ trợ xong cho 97 hộ gia đình đang sinh sống tại 94 căn hộ và 03 căn nhà phố thuộc phạm vi dự án. Trong số 94 căn hộ đã thực hiện bồi thường, hỗ trợ cho người dân thì có 23 căn thuộc sở hữu tư nhân và 71 căn thuộc sở hữu nhà nước.

Để tiếp tục thực hiện dự án, Công ty đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của Chủ đầu tư đối với 71 căn hộ thuộc sở hữu nhà nước trong phạm vi dự án.

Ý kiến của Bộ Xây dựng: Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 12 của Nghị định 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư (Nghị định 101/2015/NĐ-CP) thì chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư có trách nhiệm thực hiện bố trí tạm cư, bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho chủ sở hữu nhà chung cư bị phá dỡ; đồng thời, tại điểm b khoản 1 Điều 13 của Nghị định 101/2015/NĐ-CP quy định chủ sở hữu nhà chung cư được lựa chọn hình thức bồi thường, bố trí tái định cư tại chỗ hoặc các hình thức bố trí nhà ở để phục vụ tái định cư cũng như lựa chọn Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định tại Điều 14 Nghị định 101/2015/NĐ-CP.

Do vậy, đề nghị Công ty làm việc với Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh (là cơ quan được Ủy ban nhân dân Thành phố giao làm đại diện chủ sở hữu đối với các phần diện tích nhà thuộc sở hữu nhà nước tại Dự án) và Ủy ban nhân dân Quận 1 về phương án bồi thường các căn hộ nêu trên để báo cáo Ủy ban nhân dân Thành Hồ Chí Minh phố xem xét, quyết định theo thẩm quyền. Việc bồi thường, xác định nghĩa vụ tài chính đối với diện tích nhà thuộc sở hữu nhà nước tại Dự án được thực hiện theo pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và pháp luật có liên quan.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 77/BXD-QLN.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_77-BXD-QLN_04042019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE