Phản hồi các kiến nghị
 
Ý kiến đối với thiết kế cơ sở thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo điều chỉnh
1/25/19 6:12 PM

Ngày 25/01/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 17/BXD-VLXD gửi Bộ Công Thương về việc góp ý kiến đối với thiết kế cơ sở thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo điều chỉnh.

Theo đó, về căn cứ pháp lý: Dự án được điều chỉnh căn cứ theo Quy hoạch phát triển ngành than đến năm 2030 (điều chỉnh) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 14/3/2016; UBND thành phố Hạ Long đã phê duyệt điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 mặt bằng sân công nghiệp phục vụ dự án khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo tại phường Hà Tu, thành phố Hạ Long tại Quyết định số 6330/QĐ-UBND ngày 09/6/2017.

Thiết kế cơ sở thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo gửi điều chỉnh kèm Văn bản số 6872/TTr-VNBC ngày 23/8/2018 của Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin cơ bản đáp ứng quy định hiện hành. Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan có trách nhiệm rà soát, hoàn chỉnh thiết kế cơ sở đảm bảo các nội dung đã được quy định tại Khoản 1 Điều 54 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Đối với quy định về phòng cháy chữa cháy: Thiết kế xây dựng công trình cần được cơ quan có thẩm quyền thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy theo quy định tại Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

Đối với quy định về bảo vệ môi trường: Dự án đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định 694/QĐ-BTNMT ngày 18/4/2011. Những nội dung điều chỉnh của dự án cần tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Dự án áp dụng các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam và tiêu chuẩn nước ngoài là phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Tuy nhiên cần đảm bảo tính đồng bộ và khả thi trong hệ thống tiêu chuẩn áp dụng của dự án. Việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn xây dựng cần tuân thủ quy định tại Điều 6 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

Đối với điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân thực hiện công tác khảo sát, thiết kế, thẩm tra thiết kế cần được Bộ Công Thương kiểm tra đảm bảo điều kiện năng lực theo quy định.

Trong quá trình thực hiện dự án, chủ đầu tư cần tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng và quy định của pháp luật khác có liên quan.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 17/BXD-VLXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_17-BXD-HDXD_25012019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE