Phản hồi các kiến nghị
 
Chuẩn hóa nội dung công bố thủ tục hành chính
1/9/17 8:19 AM

Ngày 30/12/2016, Bộ Xây dựng đã có công văn 3006/BXD–PC gửi Sở Tư pháp Quảng Bình về việc chuẩn hóa nội dung công bố thủ tục hành chính.

Theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính (viết tắt là TTHC) và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC thì một trong những điều kiện đối với TTHC được công bố là TTHC thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC (gọi tắt là Nghị định số 63/2010/NĐ-CP);

Theo quy định tại Khoản 1 Điểm 3 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP thì TTHC là trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ, yêu cầu điều kiện do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định để giải quyết một công việc liên quan đến cá nhân, tổ chức. Điều 1 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP không điều chỉnh: TTHC giữa cơ quan hành chính nhà nước với nhau không liên quan đến việc giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức;

Theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị, Điều 25 của Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng thì thủ tục phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng được thực hiện giữa cơ quan hành chính nhà nước với nhau, không liên quan đến việc giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.

Như vậy, theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP và Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 thì thủ tục phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng không phải công bố.

Theo quy định tại Điều 60, 82 Luật Xây dựng 2014, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình thì thủ tục phê duyệt dự án, thiết kế, dự toán được thực hiện giữa cơ quan chuyên môn thuộc người quyết định đầu tư với người quyết định đầu tư.

Do vậy, thủ tục phê duyệt dự án, thiết kế, dự toán xây dựng công trình không phải công bố theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP và Thông tư số 05/2014/TT-BTP.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3006/BXD–PC.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_3006-BXD-PC_30122016.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE