Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Kiện toàn bộ máy Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học công nghệ của Bộ Xây dựng
12/13/18 10:12 AM

Ngày 13/12/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 1577/QĐ-BXD về việc kiện toàn bộ máy Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ của Bộ Xây dựng. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng làm Chủ tịch Hội đồng. 

Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường Vũ Ngọc Anh làm Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng.

Các ủy viên gồm: Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Đặng Văn Long; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Lê Văn Toàn; Chánh Văn phòng Bộ Tạ Quang Vinh.

Theo đó, nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ theo quy định tại Thông tư số 03/2015/TT-BKHCN ngày 09/3/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Hội đồng quản lý Quỹ có các nhiệm vụ: Quyết định phương hướng và kế hoạch hoạt động của Quỹ dựa trên cơ sở các định hướng ưu tiên phát triển khoa học công nghệ của Bộ; Phê duyệt kế hoạch hoạt động và kế hoạch tài chính hàng năm của Quỹ theo đề nghị của Giám đốc Quỹ; Phê duyệt kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát, các báo cáo kết quả kiểm soát và báo cáo thẩm định quyết toán tài chính của Ban Kiểm soát Quỹ; Trình Bộ trưởng bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm Giám đốc Quỹ, Phó giám đốc Quỹ, và Kế toán trưởng của Quỹ; Trình Bộ trưởng ban hành các văn bản quy định về hoạt động nghiệp vụ của Quỹ; Ban hành các văn bản quy định về hoạt động của Cơ quan điều hành Quỹ, Ban kiểm soát Quỹ, Hội đồng khoa học và công nghệ; Thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ để tư vấn chuyên môn cho Quỹ; Quyết định tài trợ, cho vay, hỗ trợ và bảo lãnh vốn vay theo các quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ; Giám sát, kiểm tra hoạt động của Cơ quan điều hành Quỹ, Ban kiểm soát Quỹ trong việc thực hiện quy định của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ và các Nghị quyết của Hội đồng quản lý Quỹ; Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật; Hội đồng quản lý Quỹ sử dụng bộ máy và con dấu của Quỹ trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 1432/QĐ-BXD ngày 21/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc kiện toàn bộ máy Hội đồng quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1577/QĐ-BXD 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE