Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Báo cáo về công tác thống kê
12/7/18 3:26 PM

Ngày 07/12/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 271/BXD-KHTC gửi Các Sở Xây dựng; Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Tp.Hồ Chí Minh; Các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng quản lý về việc báo cáo về công tác thống kê. 

Luật Thống kê đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/7/2016, để triển khai Luật Thống kê, Bộ Xây dựng đề nghị các Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Tp.Hồ Chí Minh (sau đây gọi là các Sở), các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng thực hiện báo cáo theo các nội dung sau:

I. Đối với các Sở:
Đánh giá về thực trạng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ thực hiện công tác thống kê của Sở hiện nay;

Đánh giá tình hình thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng (các hình thức thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu, chất lượng thông tin, tình hình thực hiện các cuộc điều tra thống kê, các thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện...);

Đánh giá về tình hình phổ biến thông tin thống kê tại đơn vị;

Đánh giá việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thống kê: thu thập, xử lý, lưu trữ, chia sẻ thông tin thống kê...;

Tình hình triển khai 02 Thông tư mới ban hành ngày 08/8/2018: số 06/2018/TT-BXD ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng và số 07/2018/TT-BXD quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng hiện nay tại đơn vị;
Xây dựng phương hướng hoàn thiện công tác thống kê của đơn vị trong thời gian tới;

Các đề xuất, kiến nghị.

II. Đối với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng: Đánh giá về thực trạng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ thực hiện công tác thống kê của đơn vị hiện nay;

Đánh giá tình hình thu thập, tổng hợp số liệu thống kê định kỳ đối với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng quản lý. Đánh giá sự phối hợp giữa các phòng ban của đơn vị...;

Đánh giá về tình hình phổ biến thông tin thống kê tại đơn vị;

Đánh giá việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thống kê: thu thập, xử lý, lưu trữ, chia sẻ thông tin thống kê...;


Xây dựng phương hướng hoàn thiện công tác thống kê của đơn vị trong thời gian tới;

Các đề xuất, kiến nghị.

Ngoài phần đánh giá bằng lời văn, đề nghị các Sở, các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng cung cấp các thông tin thông qua việc trả lời các câu hỏi trong phiếu thu thập thông tin gửi kèm theo.

Đề nghị các đơn vị thực hiện báo cáo theo các nội dung trên, gửi về Bộ Xây dựng (Vụ Kế hoạch -Tài chính) trước ngày18/12/2018, đồng thời gửi theo địa chỉ Email: Vukhtc@moc.gov.vn;


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 271/BXD-KHTC. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_271-BXD-KHTC_07122012.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE