Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Thành lập Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành - Bộ Xây dựng
2/21/18 2:11 PM

Ngày 12/02/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 189/QĐ-BXD về việc thành lập Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành - Bộ Xây dựng trên cơ sở tổ chức lại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành - Bộ Xây dựng.

- Tên giao dịch quốc tế: Specialized Construction investment Project Management Board of Ministry of Construction.

- Tên viết tắt: SPMB.

Trụ sở chính: Đặt tại thành phố Hà Nội.

Theo Quyết định, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành - Bộ Xây dựng (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý dự án) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng, được thành lập trên cơ sở tổ chức lại, hợp nhất nguyên trạng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Ban Quản lý dự án có tư cách pháp nhân, có con dấu theo mẫu quy định, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng thương mại; hoạt động theo cơ chế tự chủ theo quy định của pháp luật.

Ban Quản lý dự án thực hiện chức năng: Giúp chủ đầu tư là Bộ Xây dựng quản lý các dự án đầu tư xây dựng theo nhiệm vụ được giao; Làm chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách khi được giao; Tổ chức quản lý các dự án do Ban Quản lý dự án làm chủ đầu tư; tiếp nhận và quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật; Nhận ủy thác quản lý dự án của các chủ đầu tư khác theo hợp đồng ủy thác quản lý dự án được ký kết, phù hợp vói năng lực hoạt động; Tư vấn quản lý dự án cho các chủ đầu tư khác theo hợp đồng được ký kết; tham gia đấu thầu cung ứng các dịch vụ tư vấn, đầu tư, xây dựng, dịch vụ kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng; Giám sát thi công xây dựng công trình; Nghiên cứu, đề xuất các đề án, đề tài nghiên cứu khoa học và triển khai theo đề cương được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân để hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng đáp ứng nhu cầu của xã hội theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý dự án có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư: Tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, giám sát đánh giá đầu tư và kết thúc đầu tư theo quy đinh của pháp luật.

Thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án: Tổ chức thực hiện các nội dung quản lý dự án theo Luật Xây dựng và các quy định của pháp luật.

Tổ chức, phối hợp với các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện dự án đáp ứng các yêu cầu về tiến độ, chất lượng, hiệu quả và an toàn.

Thực hiện các nhiệm vụ do người quyết định đầu tư, chủ đầu tư giao hoặc ủy quyền thực hiện.

Thực hiện các nhiệm vụ khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án gồm 05 phòng: Phòng Tổ chức - Hành chính; Phòng Tài chính - Kế toán; Phòng Quản lý Hợp đồng; Phòng Quản lý Thiết kế; Phòng Quản lý Thi công.

Các phòng trực thuộc Ban Quản lý dự án có cấp trưởng, một số cấp phó và các viên chức, người lao động, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ.

Ban Quản lý dự án có Giám đốc, một số Phó giám đốc và Kế toán trưởng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động, biệt phái theo quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; các quy định trước đây trái với Quyết định này không còn hiệu lực thi hành.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 189/QĐ-BXD.
 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE