Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Thực hiện quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
5/4/17 10:38 AM

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 1239/UBND-QLĐT ngày 27/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc kiến nghị một số khó khăn, bất cập trong thực hiện quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Ngày 03/5/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 976/BXD-HĐXD trả lời như sau: 

1. Về quản lý chất lượng đối với các dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng xây dựng – chuyển giao và dự án đầu tư phát triển đô thị

Việc giám sát thi công xây dựng là trách nhiệm của chủ đầu tư quy định tại Điều 121 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, đối với Dự án đầu tư theo hình thức công tư, chủ đầu tư là nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án.

Để quản lý chất lượng công trình xây dựng đầu tư theo hình thức công tư, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyền tổ chức kiểm định chất lượng, thí nghiệm khả năng chịu lực của công trình quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 29 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP và đồng thời cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm thực hiện các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 26/2016/TT-BXD. Như vậy, trong trường hợp này cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã có đầy đủ quyền và trách nhiệm theo quy định để thực hiện quản lý chất lượng công trình xây dựng.

2. Về phân cấp công trình xây dựng: Theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, cấp công trình được xác định dựa trên quy mô công suất, tầm quan trọng và quy mô kết cấu công trình, cấp của một công trình độc lập là cấp cao nhất được xác định trên cơ sở các tiêu chí nêu trên. Như vậy, tiêu chí quy mô công suất không phải là tiêu chí duy nhất quyết định cấp công trình. Việc phân cấp công trình để áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng cũng được nghiên cứu, xem xét trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc cơ quan được phân cấp thực hiện phải đủ điều kiện, năng lực để thực hiện và đảm bảo không phát sinh bộ máy. Đối với trường hợp cụ thể công trình ở điểm c mục 2.1 Bảng 2 của Thông tư số 03/2016/TT-BXD có quy mô trên 20.000m2 sàn, thông thường sẽ tập trung đông người và tài sản, nếu xảy ra sự cố sẽ gây ra thiệt hại lớn. Do đó, việc phân cấp công trình này là cấp I, làm căn cứ thực hiện thẩm định, kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định của pháp luật hiện hành nhằm đảm bảo an toàn sinh mạng và tài sản cho cộng đồng.

Trong quá trình soạn thảo Thông tư số 03/2016/TT-BXD, các quy định về phân cấp công trình trong đó có nội dung nêu trên đã nhận được ý kiến đóng góp của các địa phương trong đó có ý kiến nhất trí với nội dung dự thảo của Thông tư từ Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai tại Văn bản số 2307/SXD-QLCL ngày 10/12/2015.

3. Về công tác thẩm định dự án, thiết kế và dự toán xây dựng công trình

Việc tổng hợp kết quả thẩm định và trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng theo quy định tại Điều 12 và Điều 13 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP đã được hướng dẫn cụ thể tại Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng. Theo đó, cơ quan chủ trì thẩm định dự án trực thuộc người quyết định đầu tư có trách nhiệm tổng hợp kết quả thẩm định và trình phê duyệt. Các trường hợp còn lại, người quyết định đầu tư xem xét, giao cơ quan chuyên môn trực thuộc tổng hợp kết quả thẩm định và trình phê duyệt.

Kể từ ngày 01/6/2017, việc tổng hợp kết quả thẩm định và trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nêu trên thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 976/BXD-HĐXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_976-BXD-HDXD_03052017.docx) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE