Công nhận cơ sở bồi dưỡng nghiệp vụ QLDA hoặc GSTC
 

Điều 4 Thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng  hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công xây dựng công trình  quy định :

 

Quyết định số 734/QĐ-BXD ngày 21/07/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định :

 

Quyết định số 734/QĐ-BXD ngày 21/07/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định :

 

Quyết định số 734/QĐ-BXD ngày 21/07/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định :

LIÊN KẾT WEBSITE