Công nhận cơ sở bồi dưỡng nghiệp vụ QLDA hoặc GSTC
 
Trình tự và cách thức thực hiện
1/6/09 7:00 AM

Quyết định số 734/QĐ-BXD ngày 21/07/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định :

1. Trình tự thực hiện:

- Cơ sở đào tạo nộp hồ sơ đăng ký tại Bộ Xây dựng. Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ, đơn vị tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đúng theo quy định thì thông báo, hướng dẫn một lần bằng văn bản để cơ sở đào tạo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Trong thời gian 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định để công nhận cơ sở có đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án hoặc giám sát thi công.

- Bộ Xây dựng thành lập Hội đồng để thẩm định hồ sơ đăng ký của cơ sở đào tạo. Trước khi họp Hội đồng, Bộ Xây dựng có thể tổ chức kiểm tra trực tiếp năng lực của cơ sở đào tạo theo nội dung quy định.

- Căn cứ kết quả thẩm định, Bộ Xây dựng quyết định công nhận bằng văn bản và đưa lên Website của Bộ Xây dựng các cơ sở đào tạo đủ điều kiện tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án hoặc giám sát thi công xây dựng công trình.

2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE