Công nhận cơ sở bồi dưỡng nghiệp vụ QLDA hoặc GSTC
 
Mẫu đơn đăng ký, mẫu phiếu đăng ký giảng viên
1/4/09 7:00 AM

Quyết định số 734/QĐ-BXD ngày 21/07/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định :

1. Mẫu đơn đăng ký cơ sở đào tạo :

      BẢN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ CƠ SỞ ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QLDA HOẶC GSTCXDCT

 

Kính gửi: Bộ Xây dựng

 

1. Tên cơ sở đào tạo: (ghi đầy đủ tên theo giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập)

2. Tên tiếng Anh: (nếu có)

3. Tên viết tắt:

4. Địa chỉ:

5. Điện thoại:

6. Fax:

7. E-mail:

8. Website:

9. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/quyết định thành lập: (ghi rõ số văn bản, ngày tháng cấp, cơ quan cấp)

10. Đại diện pháp nhân: (ghi rõ người đại diện theo pháp luật)

11. Các lĩnh vực đề nghị được công nhận đào tạo: (ghi rõ lĩnh vực QLDA hoặc GSTC)

12. Các tài liệu kèm theo:

 

                                      …………, ngày……tháng ……năm …..

                                                 (ký, ghi rõ họ và tên, chức danh  

                                       người  đại diện của cơ sở đào tạo và đóng dấu)

 

2. Mẫu phiếu đăng ký giảng viên

 

  MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ GIẢNG VIÊN

 

 

Kính gửi: Bộ Xây dựng

 

1. Họ và tên giảng viên:

2. Ngày tháng năm sinh:

3. Nơi sinh:

4. Địa chỉ thường trú:

5. Nơi công tác:

6. Bằng cấp: (Ghi bằng cấp, tổ chức cấp, năm được cấp kèm theo bản sao có chứng thực hợp pháp)

7. Chứng chỉ các khoá đào tạo, bồi dưỡng:

8. Ngoại ngữ:

9.  Điện thoại:

10. Fax:

11. E-mail:

12. Kinh nghiệm thực tế: (liệt kê các công việc đã thực hiện liên quan đến các chuyên đề tham gia giảng dạy- ghi rõ tên công việc, thời gian thực hiện)

Tôi đề nghị Bộ Xây dựng xem xét cho phép tôi đăng ký là giảng viên bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (hoặcvà giám sát thi công xây dựng công trình) với các chuyên đề sau:

       a)

       b)

       c)

        Tôi xin cam đoan những lời khai trong Bản đăng ký này là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và chịu xử lý theo quy định của pháp luật.

                                                            

                                                    Đề nghị ký và ghi rõ họ và tên


Tài liệu đính kèm bài viết
(MAU PHIEU DANG KY GIANG VIEN.doc) Tải về
(MAU PHIEU DANG KY CO SO DAO TAO.doc) Tải về
Các bài mới

LIÊN KẾT WEBSITE