Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
 

Các tổ chức xin công nhận Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng trực tuyến đề nghị truy cập tại website: http://las.xaydung.gov.vn.

 

Quyết định số 836/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định:

 

Quyết định số 836/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định:

 

Bạn đọc tải Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tại file đính kèm.

 

Bạn đọc tải Mẫu đơn đề nghị bổ sung, sửa đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tại file đính kèm.

LIÊN KẾT WEBSITE