Tin trong ngành
 
Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội: Sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả
2/25/19 3:08 PM

Đó là một trong những nội dung trong Kế hoạch số 794/KH-QHKT, ban hành ngày 18/02, của Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội về triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 2019 “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

Theo đó, Sở Quy hoạch Kiến trúc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cùng với đó, Sở rà soát, điều chỉnh, sắp xếp, ổn định tổ chức các phòng, ban, đơn vị trực thuộc đảm bảo tinh gọn và hiệu quả. Bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ chế hoạt động, mối quan hệ công tác giữa các Phòng, Ban, đơn vị theo nguyên tắc “Một việc, một đầu mối xuyên suốt”, khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo nhiệm vụ.

Các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Quy hoạch Kiến trúc xây dựng, hoàn thiện nội quy, quy chế làm việc, phân công công tác, quy trinh giải quyết công việc, đơn giản hóa TTHC, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC, ứng dụng CNTT vào giải quyết TTHC để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước và thành phố về chỉ tiêu biên chế, số lượng biên chế. Tập trung thực hiện công tác tuyển dụng công chức, viên chức để bổ sung, tăng cường nhân lực cho các phòng, ban, đơn vị.

Sở Quy hoạch Kiến trúc siết chặt quản lý, giám sát chặt chẽ biên chế của các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách thành phố bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong khối các đơn vị sự nghiệp công lập. Đổi mới phương thức quản lý, nâng cao năng lực quản trị đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công, đáp ứng yêu cầu của xã hội. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. Hoàn thiện cơ chế tài chính, tăng cường phân cấp và tăng tính chủ động cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.

Ngoài ra, Sở Quy hoạch Kiến trúc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; xác định rõ trách nhiệm ngưòi đứng đầu; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan có thái độ giao tiếp, ứng xử chuẩn mực; có năng lực và tính chuyên nghiệp cao trong thực thi công vụ, nhiệm vụ được giao trên tinh thần “lấy sự hài lòng của người dân và sự phát triển của doanh nghiệp là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc”; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, ủng hộ và tham gia của cộng đồng đối với hoạt động quản lý, điều hành của Sở...


Theo Hà Nội portal


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE