Chiến lược, kế hoạch, Quy hoạch
 

Ngày 26/3, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 336/QĐ-BXD ban hành Kế hoạch về việc tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) với các nội dung sau:

 

Ngày 20/01, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 50/QĐ-BXD về việc Ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

 

Ngày 16/01, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 30/QĐ-BXD về việc Phê duyệt Kế hoạch năm 2015 các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Xây dựng gồm hai nhiệm vụ:

 

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành Xây dựng gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2014 - 2020.

 

Phát triển sản xuất vật liệu xây dựng hướng tới phát triển ổn định, bền vững trên cơ sở sử dụng tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường; đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nước và tham gia xuất khẩu.

 

Ngày 04/8, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 986/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động chỉ đạo điều hành của Bộ Xây dựng như sau:

 

Ngày 29/7, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 970/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật giám định tư pháp với những nội dung như sau:

 

Ngày 07/7, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 782/QĐ-BXD về việc Ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2014 của Chính phủ về việc ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về hội nhập quốc tế.

 

Ngày 16/6, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 658/QĐ-BXD về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai chữ ký số chuyên dùng tại cơ quan Bộ Xây dựng năm 2014.

 

Ngày 21/4, Bộ Xây dựng dã có Quyết định 388/QĐ-BXD về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ tái cơ cấu các lĩnh vực ngành Xây dựng giai đoạn 2013 – 2020 gồm các chi tiết sau: Tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện thể chế; Xây dựng, phát triển cơ cấu vùng kinh tế hợp lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả quy hoạch, gắn chiến lược với quy hoạch, kế hoạch; Tái cơ cấu, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển các lĩnh vực của ngành Xây dựng; Đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp; phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, khoa học công nghệ tạo điều kiện thuận lợi cho tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

    Trang   1 2 3 4 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE