Lĩnh vực lấy ý kiến góp ý
Chất lượng công trình XD
Hạ tầng kỹ thuật đô thị
Hoạt động xây dựng
Khác
Khoa học công nghệ và Môi trường
Kiến trúc - Quy hoạch
Kinh tế xây dựng
Nhà ở và thị trường BĐS
Phát triển đô thị
Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
Thanh tra
Vật liệu xây dựng
Dự thảo hết hạn góp ý
Ngày đăng Tiêu đề Số góp ý
5/4/2019 Mời bạn đọc tham gia góp ý dự thảo Quy chế tổ chức Lễ tang và tổ chức Đoàn viếng của Bộ Xây dựng 0
15/11/2018 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Kết quả Pháp điển đề mục Quy hoạch đô thị 0
9/11/2018 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư bãi bỏ toàn bộ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành 0
20/9/2018 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và CCTC của CQCM thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực QLNN thuộc ngành XD 0
12/4/2018 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Quy hoạch đô thị 0
1/2/2018 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Quy hoạch đô thị 0
27/10/2017 Mời bạn đọc tham gia, góp ý Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Quy hoạch đô thị 0
27/11/2017 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng 0
4/10/2017 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng 0
4/10/2017 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng 0
30/5/2016 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Xây dựng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 0
20/4/2016 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư Liên tịch hướng dẫn về xếp hạng các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công lập thuộc ngành Xây dựng 0
23/10/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư Liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành Xây dựng 0
31/3/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Bộ Luật dân sự (sửa đổi) 0
20/1/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Xây dựng 0
13/10/2014 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư Liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn 6
4/12/2013 Tham gia, góp ý dự thảo Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật thi đua, khen thưởng 0
29/8/2013 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Luật Xây dựng 4
8/2/2013 Bộ Xây dựng tổ chức lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 17
28/5/2012 Góp ý dự thảoThông tư Quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng 0
28/5/2012 Góp ý dự thảo Thông tư Quy định danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng 0
29/9/2009 Lấy ý kiến của cá nhân, tổ chức đối với các quy định về thủ tục hành chính 0