Lĩnh vực lấy ý kiến góp ý
Chất lượng công trình XD
Hạ tầng kỹ thuật đô thị
Hoạt động xây dựng
Khác
Khoa học công nghệ và Môi trường
Kiến trúc - Quy hoạch
Kinh tế xây dựng
Nhà ở và thị trường BĐS
Phát triển đô thị
Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
Thanh tra
Vật liệu xây dựng
Dự thảo hết hạn góp ý
Ngày đăng Tiêu đề Số góp ý
3/12/2019 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Định mức dự toán duy trì một số dịch vụ công ích đô thị 0
15/11/2019 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị 0
4/10/2019 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn đo bóc khối lượng công tác xây dựng 0
4/10/2019 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình 0
4/10/2019 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định chỉ số giá xây dựng 0
4/10/2019 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới 0
4/10/2019 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị xây dựng 0
4/10/2019 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về định mức và giá xây dựng 0
4/10/2019 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư ban hành định mức dự toán xây dựng công trình 0
4/10/2019 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng 0
4/10/2019 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình 0
4/10/2019 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng 0
12/9/2018 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng 0
4/9/2018 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng 0
2/5/2018 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Quyết định ban hành Định mức chi phí xây dựng định mức và giá xây dựng thực hiện Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ 0
10/11/2017 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ nghĩa trang và dịch vụ hỏa táng 0
27/10/2017 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước 0
30/10/2017 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị 0
6/7/2017 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý một số chi phí tư vấn đầu tư phát triển đô thị 0
9/1/2017 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị 0
9/1/2017 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng 0
9/1/2017 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng 0
9/1/2017 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt 0
8/12/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ 0
12/11/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị 0
27/10/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt 0
5/10/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng 0
5/10/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình 0
24/9/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết về hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình (EPC) 0
15/6/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn điều chỉnh giá và phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng 0
7/4/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng 0
2/2/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi một số Mục, Khoản mục của Thông tư số 08/2013/BXD ngày 17/5/2013 về Hướng dẫn một số nội dung về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thuỷ điện Lai Châu 0
22/1/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng 0
23/1/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp định giá dịch vụ thoát nước 0
25/9/2014 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết về Hợp đồng xây dựng 5
30/9/2014 Mời bạn đọc tham gia góp ý dự thảo Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng 0
29/10/2014 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công áp dụng trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng và dịch vụ công ích đô thị 0
29/8/2014 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 20/2010/TT-BXD ngày 27/10/2010 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn thí điểm xây dựng và công bố một số chỉ số đánh giá thị trường bất động sản 0
11/6/2014 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn lập và quản lý chi phí thực hiện một số dịch vụ công ích đô thị. 0
7/4/2014 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. 0
7/3/2014 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn mẫu hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình. 0
5/3/2014 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng. 0
4/3/2014 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình. 0
15/4/2013 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng 0
18/3/2011 Dự thảo Thông tư hướng dẫn Mẫu Hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình 0
16/3/2011 Dự thảo Thông tư hướng dẫn mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng 0
15/3/2011 Dự thảo Thông tư hướng dẫn Mẫu Hợp đồng thi công xây dựng công trình 0
16/3/2011 Dự thảo Thông tư hướng dẫn mẫu hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình (hợp đồng EPC) 0