Lĩnh vực lấy ý kiến góp ý
Chất lượng công trình XD
Hạ tầng kỹ thuật đô thị
Hoạt động xây dựng
Khác
Khoa học công nghệ và Môi trường
Kiến trúc - Quy hoạch
Kinh tế xây dựng
Nhà ở và thị trường BĐS
Phát triển đô thị
Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
Thanh tra
Vật liệu xây dựng
Dự thảo hết hạn góp ý
Ngày đăng Tiêu đề Số góp ý
9/7/2019 Mời bạn đọc tham gia góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn nội dung về giám sát, quản lý chất lượng các công trình được đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư 0
26/2/2019 Mời bạn đọc tham gia góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng 0
26/2/2019 Mời bạn đọc tham gia góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình 0
30/10/2018 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng công trình (lần 3) 0
22/10/2018 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng công trình (lần 2) 0
22/10/2018 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình 0
5/10/2018 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn máy ép cọc thủy lực sử dụng trong thi công xây dựng công trình (lần 1) 0
1/3/2017 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc chuyên dùng có hệ thống tời nâng 0
1/3/2017 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống cốp pha trượt 0
23/6/2016 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng 0
1/12/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư Quy định chi tiết về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng cấp công trình trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng công trình 0
2/12/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng 0
23/9/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng 0
11/9/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng 0
11/9/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư quy định một số nội dung về Quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ 0
1/10/2014 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định về quản lý chất lượng công trình xây dựng 5
20/10/2014 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 80 /2014/NĐ-CP ngày 06 8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải 0
26/9/2014 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng 11
8/5/2014 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo “Thông tư quy định một số nội dung về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ”. 0
12/12/2013 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn giám định tư pháp xây dựng 0
14/5/2013 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng. 7
15/4/2013 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Luật Xây dựng sửa đổi 0
22/4/2013 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư ban hành Quy định tổ chức giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng. 0
1/3/2012 Góp ý dự thảo Quy chế Tổ chức Giải thưởng Quốc gia về chất lượng công trình xây dựng 0
12/12/2011 Góp ý dự thảo Nghị định về Quản lý chất lượng công trình xây dựng 1
4/10/2011 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định về quản lý và sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật 0
18/5/2011 Góp ý Dự thảo Thông tư quy định việc sử dụng căn hộ nhà chung cư làm văn phòng 0