Lĩnh vực lấy ý kiến góp ý
Chất lượng công trình XD
Hạ tầng kỹ thuật đô thị
Hoạt động xây dựng
Khác
Khoa học công nghệ và Môi trường
Kiến trúc - Quy hoạch
Kinh tế xây dựng
Nhà ở và thị trường BĐS
Phát triển đô thị
Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
Thanh tra
Vật liệu xây dựng
Dự thảo hết hạn góp ý
Ngày đăng Tiêu đề Số góp ý
2/7/2019 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật để phù hợp với Luật Quy hoạch và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 0
29/11/2017 Lấy ý kiến dự thảo Báo cáo và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý cao độ nền đô thị 0
7/9/2016 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng 0
7/9/2016 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt 0
13/8/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang 0
24/11/2014 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải xả vào hệ thống thoát nước đô thị 0
16/5/2014 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn. 0
22/8/2013 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định về thoát nước và xử lý nước thải 0
3/7/2013 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư Liên tịch quy định về dấu hiệu nhận biết các loại đường dây, cáp và đường ống được lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung 0
24/12/2012 Mời bạn đọc tham gia góp ý dự thảo Thông tư Ban hành mẫu hợp đồng sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật và hợp đồng quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung 0
23/7/2012 Mời bạn đọc tham gia góp ý cho Thông tư hướng dẫn về thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn 0
3/6/2010 Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư ban hành mẫu hợp đồng quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị quy định tại khoản 4 Điều 22 của Nghị định số 79/2009/NĐ-CP ngày 28/9/2009 của Chính phủ về Quản lý chiếu sáng đô thị 0
3/6/2010 Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư hướng dẫn về lập, quản lý và cung cấp cơ sở dữ liệu về công trình ngầm đô thị quy định tại khoản 3 Điều 8 của Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị 0