Lĩnh vực lấy ý kiến góp ý
Chất lượng công trình XD
Hạ tầng kỹ thuật đô thị
Hoạt động xây dựng
Khác
Khoa học công nghệ và Môi trường
Kiến trúc - Quy hoạch
Kinh tế xây dựng
Nhà ở và thị trường BĐS
Phát triển đô thị
Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
Thanh tra
Vật liệu xây dựng
Dự thảo hết hạn góp ý
Ngày đăng Tiêu đề Số góp ý
27/6/2019 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 0
4/9/2018 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam 0
16/8/2016 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng 0
29/9/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư Quy định về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam 0
29/9/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng 0
24/9/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư Quy định chi tiết việc thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế và dự toán xây dựng công trình 0
11/9/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư quy định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng 0
2/12/2014 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng 7
6/3/2014 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư Quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình 1
17/10/2013 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn công khai thông tin về năng lực của các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng công trình (Dự thảo ngày 06/11/2013) 1
20/3/2013 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình 8
17/12/2012 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thành phần tài liệu xây dựng cơ bản nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử. 0
31/8/2010 Dự thảo Nghị định của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến thiết kế cơ sở quy định tại Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 0
17/11/2009 Góp ý dự thảo Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam: Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng 0
26/11/2008 Góp ý dự thảo Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam: Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng 0