Tin hoạt động
 
Hướng dẫn nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
8/21/18 3:15 PM

Bộ Xây dựng đã có công văn 20/BXD-VLXD gửi Công ty TNHH Siam City Cement Việt Nam (Công ty INSEE) về việc hướng dẫn nhập khẩu sản phẩm, vật liệu xây dựng. 

Theo đó, danh mục sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam được quy định tại: Phụ lục I, Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Trong đó xỉ hạt lò cao (xỉ hạt, xỉ cát - Granulated Blast Fumace Slag) từ công nghiệp luyện sắt hoặc luyện thép có mã số HS 2618.00.00 thuộc Chương 26 Quặng, xỉ và tro - Phần 5 Khoáng sản - Phụ lục I Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Đối với hàng hóa nhập khẩu là xỉ hạt lò cao, đơn vị nhập khẩu phải thực hiện các quy định theo hướng dẫn tại Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, hợp chuẩn, QCVN 16:2017/BXD, cụ thể như sau:

Theo mục 1.3 Quy định chung tại QCVN 16:2017/BXD, khi nhập khẩu hàng hóa vật liệu xây dựng, đơn vị nhập khẩu phải kê khai đúng chủng loại sản phẩm phù hợp với danh mục sản phẩm quy định tại Bảng 1, Phần 2. Tên các sản phẩm, hàng hóa được quy định dựa theo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) hoặc quốc tế.

Theo mục b, khoản 5, Điều 7 của Thông tư số 10/2017/TT-BXD, Đơn vị nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng có trách nhiệm cung cấp cho cơ quan Hải quan tại cửa khẩu bản đăng ký chứng nhận hợp quy của tổ chức có chức năng chứng nhận hợp quy (Phụ lục kèm theo) để thông quan hàng hóa.

Xỉ hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng phải được chứng nhận hợp quy phù hợp với QCVN 16:2017/BXD, đảm bảo đạt chất lượng theo TCVN 4315:2007 - Xỉ hạt lò cao để sản xuất xi măng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 20/BXD-VLXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_20-BXD-VLXD_20082018.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE