Hợp đồng
 
Hướng dẫn Tổng công ty CP Đầu tư xây dựng và thương mại Việt Nam thực hiện hợp đồng thi công xây dựng
8/27/19 11:08 AM

Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 05/CTX-XD ngày 01/7/2019 của Tổng công ty CP Đầu tư xây dựng và thương mại Việt Nam (CTX Holding) đề nghị giải quyết các vướng mắc, tồn tại của hợp đồng số 06/2013/HĐKT-BQLDA ngày 21/3/2013 gói thầu TB-04 thuộc dự án đầu tư xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 2002/BXD-KTXD (26/8) có ý kiến trả lời như sau:

1. Theo quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng thì việc điều chỉnh, thanh toán hợp đồng xây dựng, gia hạn hợp đồng xây dựng thực hiện theo các thỏa thuận của hợp đồng đã ký giữa các bên, phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng.

2. Về các nội dung vướng mắc cụ thể nêu trong văn bản số 05/CTX-XD ngày 01/7/2019:

2.1. Việc gia hạn hợp đồng để thanh toán các công việc đã thi công được nghiệm thu: Trường hợp dự án phải phân kỳ đầu tư, ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng, dẫn đến khối lượng công việc của hợp đồng mới hoàn thành xong một phần, phần còn lại chưa triển khai, không phải do lỗi của nhà thầu. Do đó, các bên căn cứ vào kế hoạch và nội dung điều chỉnh dự án và nội dung hợp đồng đã ký kết để điều chỉnh, gia hạn hợp đồng làm cơ sở thực hiện việc nghiệm thu, thanh toán các khối lượng đã thực hiện.

2.2. Việc tạm thanh toán đối với khối lượng nhà thầu đã thi công, được nghiệm thu (bao gồm cả khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng) nhưng chưa được thanh toán do chờ thủ tục phê duyệt kế hoạch vốn bổ sung, trường hợp này đề nghị các bên thương thảo, thống nhất tỷ lệ tạm thanh toán trên cơ sở nội dung hợp đồng đã ký kết, phù hợp quy định của pháp luật, không trái hồ sơ mời thầu.

2.3. Đối với khối lượng phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng, chủ đầu tư và nhà thầu căn cứ các thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết về khối lượng phát sinh và quy định của nhà nước làm cơ sở thanh toán hợp đồng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2002/BXD-KTXD.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !