Hợp đồng
 
Hướng dẫn Ban Quản lý dự án 4 - Tổng Cục đường bộ Việt Nam điều chỉnh hợp đồng xây dựng
5/20/19 5:12 PM

Ngày 20/5/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 1183/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý dự án 4 - Tổng Cục đường bộ Việt Nam đề nghị hướng dẫn thực hiện hợp đồng xây dựng gói thầu xử lý chống ngập trên đường Hồ Chí Minh đoạn Km909+00 đến Km909+500.

Việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng. Việc điều chỉnh hợp đồng do điều chỉnh dự án được quy định tại Điểm c khoản 2 Điều 143 Luật Xây dựng 2014 thời gian thực hiện hợp đồng được quy định tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng, thẩm quyền quyết định việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng quy định.

Theo nội dung văn bản số 711/BQLDA4-KTKH, hợp đồng xây dựng gói thầu xử lý chống ngập trên đường Hồ Chí Minh đoạn Km909+00 đến Km909+500 đã thi công xong từ tháng 6 năm 2018 theo đúng thiết kế được duyệt và hợp đồng đã ký kết; tuy nhiên do ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài dẫn tới phải điều chỉnh dự án làm phát sinh khối lượng, các khối lượng phát sinh có liên quan mật thiết với các khối lượng công việc trong hợp đồng đã ký kết. Để đáp ứng yêu cầu cấp bách đảm bảo giao thông, yêu cầu về bảo mật trong khu vực quân sự, nhằm đẩy nhanh tiến độ, tiết kiệm thời gian, Ban Quản lý dự án 4 đề xuất bổ sung khối lượng mới vào hợp đồng đang thực hiện. Việc bổ sung các khối lượng công việc như Ban Quản lý dự án 4 nêu tại văn bản số 711/BQLDA4-KTKH là cần thiết và chỉ được thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định.

Ban Quản lý dự án 4, nhà thầu căn cứ các quy định trên, hợp đồng đã ký kết và điều kiện thực tế triển khai dự án, xem xét thương thảo, bổ sung khối lượng phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng đã ký kết, báo cáo Người quyết định đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật, đảm bảo nguyên tắc hiệu quả trong quản lý đầu tư xây dựng, tuân thủ đúng hợp đồng đã ký, phù hợp với các nội dung điều chỉnh dự án và các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng, dự án. Đơn giá cho khối lượng phát sinh được xác định theo các thỏa thuận về khối lượng phát sinh trong hợp đồng đã ký kết, phù hợp với các quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các quy định khác có liên quan.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1183/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1183-BXD-KTXD_20052019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !