Kinh tế xây dựng
 
Hướng dẫn Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang điều chỉnh hợp đồng xây dựng
7/26/19 4:19 PM

Ngày 26/7/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 1747/BXD-KTXD gửi Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang hướng dẫn về việc điều chỉnh hợp đồng tư vấn thiết kế Bản vẽ thi công, dự toán và một số hợp đồng thi công xây dựng thuộc Dự án kè bảo vệ bờ sông Gâm hạ lưu nhà máy thủy điện Tuyên Quang, khu vực thị trần Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang (sau đây viết tắt là Dự án).

1. Chủ đầu tư cần xem xét, đánh giá tính hiệu quả, tính khả thi của Dự án (khi Dự án được tiếp tục triển khai), trên cơ sở đó báo cáo cấp Quyết định đầu tư xem xét, quyết định việc tiếp tục triển khai Dự án. Việc điều chỉnh dự án, điều chỉnh thiết kế, điều chỉnh tổng mức đầu tư phải tuân thủ quy định của Luật Xây dựng năm 2014; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, các quy định về quản lý chi phí và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

2. Trường hợp dự án được cấp quyết định đầu tư cho phép tiếp tục triển khai thực hiện, Chủ đầu tư căn cứ vào nội dung hợp đồng đã ký kết, các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng báo cáo Người quyết định đầu tư quyết định việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng cho phù hợp.

Chủ đầu tư có thể thương thảo, điều chỉnh hợp đồng tư vấn thiết kế đã ký kết hoặc lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế khác để điều chỉnh thiết kế. Chi phí tư vấn điều chỉnh thiết kế xác định bằng dự toán theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng. Đối với các nội dung thiết kế phải điều chỉnh, Chủ đầu tư cần xem xét nội dung điều chỉnh do lỗi khách quan hay nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế để làm rõ trách nhiệm của các chủ thể có liên quan và có giải pháp điều chỉnh cho phù hợp.

Yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang căn cứ ý kiến trên báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để được xem xét quyết định.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 1747/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1747-BXD-KTXD_26072019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !