Tin hoạt động
 

Việc áp dụng Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình chỉ quy định áp dụng đối với các dự án sử dụng: vốn ngân sách nhà nước; vốn ODA; vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh; vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước và vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước. Đối với các nguồn vốn khác do người quyết định đầu tư quyết định. 

 

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 2963/VTQĐ-VTNet ngày 9/6/2017 của Tập đoàn Viễn thông Quân đội về việc xác định định mức tỷ lệ chi phí chung trong dự toán lắp đặt thiết bị. Về vấn đề này, ngày 17/7/2017 Bộ Xây dựng có công văn 1608/BXD-KTXD trả lời như sau: 

 

Chủ đầu tư quyết định việc áp dụng, vận dụng định mức xây dựng được công bố hoặc điều chỉnh, xây dựng mới để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và theo khoản 3 Điều 17 Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã quy định. 

 

Ngày 17/7, Bộ Xây dựng đã có công văn 1593XD-KTXD gửi Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh về việc một số nội dung vướng mắc trong quá trình thẩm định giá đất trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. 

 

Thẩm quyền phê duyệt dự toán gói thầu đã được quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ. 

 

Ngày 9/6/2017, Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng thủy lợi thủy điện Cao Bằng gửi văn bản xin ý kiến Bộ Xây dựng về định mức chi phí lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật. Bộ Xây dựng có công văn 1591/BXD-KTXD ngày 17/7/2017 trả lời như sau: 

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1596/STC-TCĐT ngày 29/5/2017 của Sở Tài chính thành phố Cần Thơ về việc áp dụng định mức chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu. Ngày 13/7/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 1572/BXD-KTXD trả lời như sau: 

 

Ngày 11/7, Bộ Xây dựng đã có công văn 1559/BXD-KTXD trả lời Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Yên về áp dụng định mức dự toán vận chuyển theo công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng tại văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007. 

 

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 284/2017/CV-BOT-KH ngày 6/6/2017 của Công ty cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang về việc áp dụng định mức hao hụt trong công tác sản xuất bê tông nhựa.  

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1432/LDA-ĐTXD ngày 08/6/2017 của Công ty TNHH MTV nhôm Lâm Đồng – TKV về hệ số chuyển đổi đất đào sang đất đắp. Ngày 11/7/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 66/BXD-KTXD trả lời như sau: 

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !