Giới thiệu văn bản mới
 
Quy định mới về phương pháp định giá dịch vụ thoát nước
1/2/19 9:04 AM

Mới đây, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 13/2018/TT-BXD hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước

Theo đó, Thông tư đã đưa ra nhiều nội dung, quy định cụ thể để định giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải cho các hệ thống thoát nước và xử lý nước thải.

Cụ thể, Thông tư trên hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải (gọi tắt là dịch vụ thoát nước) cho các loại hệ thống thoát nước để làm cơ sở lập, thẩm định và phê duyệt giá dịch vụ thoát nước áp dụng tại các đô thị, các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu dân cư nông thôn tập trung.

Đối tượng áp dụng của Thông tư này là các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình có hoạt động liên quan đến thoát nước và xử lý nước thải; các tổ chức, cơ quan liên quan đến việc lập, thẩm định, phê duyệt giá dịch vụ thoát nước và thực hiện dịch vụ thoát nước, xử lý nước thải trên lãnh thổ Việt Nam.

Một điểm đáng chú ý, Thông tư khuyến khích các cụm công nghiệp, các làng nghề áp dụng quy định tại Thông tư này.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng đưa ra những nội dung quy định cụ thể, rõ ràng về: Nguyên tắc định giá dịch vụ thoát nước; định giá dịch vụ thoát nước; phương pháp xác định tổng chi phí thực hiện dịch vụ thoát nước và các bước tổ chức thực hiện.

Cụ thể, việc định giá dịch vụ thoát nước phải phù hợp với quy trình kỹ thuật, công nghệ xử lý; tiêu chuẩn, quy chuẩn; định mức kinh tế kỹ thuật về thoát nước và xử lý nước thải do cơ quan có thẩm quyền công bố hoặc ban hành; phù hợp với chất lượng dịch vụ và chế độ, chính sách của Nhà nước.

Giá dịch vụ thoát nước được tính đúng, tính đủ các chi phí hợp lý, hợp lệ của quá trình đầu tư và khai thác, vận hành của hệ thống thoát nước; phù hợp với điều kiện thực tế tổ chức dịch vụ, điều kiện hạ tầng kỹ thuật tại địa phương.

Giá dịch vụ thoát nước có thể được xác định riêng cho từng loại dịch vụ thoát nước (dịch vụ duy trì hệ thống thoát nước; dịch vụ xử lý nước thải) hoặc cho toàn bộ dịch vụ thoát nước tùy theo nhu cầu sử dụng dịch vụ thoát nước và điều kiện tổ chức thực hiện dịch vụ thoát nước.

Giá dịch vụ thoát nước (bao gồm cả dịch vụ duy trì hệ thống thoát nước và dịch vụ xử lý nước thải) được xác định thống nhất trên đơn vị là m3 nước thải, phù hợp với đặc điểm đấu nối của hệ thống thoát nước.

Thông tư cũng đưa ra công thức cụ thể để xác định giá thành của dịch vụ thoát nước. Cùng với đó, phương pháp xác định tổng chi phí thực hiện dịch vụ thoát nước (tổng chi phí thực tế hợp lý, hợp lệ thực hiện dịch vụ thoát nước; nội dung từng khoản chi phí…) cũng được quy định chi tiết.

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ có trách nhiệm quản lý Nhà nước về hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn do mình quản lý; quyết định đối tượng thu, mức thu, lộ trình thu tiền dịch vụ thoát nước đối với các hộ thoát nước trên địa bàn mình quản lý phù hợp với tính chất, đặc điểm của hệ thống thoát nước, điều kiện kinh tế xã hội cụ thể và khả năng cân đối ngân sách của địa phương trong từng thời kỳ; gửi định mức, đơn giá, giá đã công bố, ban hành về Bộ Xây dựng để theo dõi, quản lý.

Thông tư số13/2018/TT-BXD sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2019 và thay thế Thông tư số 02/2015/TT-BXD ngày 02/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Thông tư 13/2018/TT-BXD.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE