Hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp
 
Hướng dẫn Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng quy trình thẩm định dự án của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng
10/27/16 8:32 AM

Ngày 27/10, Bộ Xây dựng đã có công văn 39/BXD–HTKT hướng dẫn Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng quy trình thẩm định dự án của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng.

Theo đó, Dự án Nâng cấp công suất Nhà máy nước Cầu Nguyệt Hải Phòng của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng có nguồn vốn dự kiến là vốn tự có của công ty và vốn vay thương mại, nguồn vốn này chưa đủ cơ sở để xác định loại nguồn vốn phục vụ cho việc thẩm định dự án. Việc xác định vốn nhà nước được quy định tại Khoản 44 Điều 4 Luật Đấu thầu năm 2013, Khoản 14 Điều 2 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng, trong trường hợp sử dụng vốn hỗn hợp có phần tham gia của vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách thì việc thẩm định tuân theo quy định tại Khoản 5 Điều 13 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.

Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 2 và Bảng 1.3 - Phụ lục 1 Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, khu xử lý công suất 20.000 m3/ngày đêm của Dự án Nâng cấp công suất Nhà máy Nước Cầu Nguyệt Hải Phòng là công trình hạ tầng kỹ thuật cấp II.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 39/BXD–HTKT.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_39-BXD-HTKT_27102016.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE