Hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp
 
Đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải Phú Đô và Hệ thống thu gom nước thải lưu vực S3 của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Phú Điền
6/21/16 7:00 AM

Ngày 16/6, Bộ Xây dựng đã có công văn 20/BXD-HTKT gửi Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Phú Điền về việc đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải Phú Đô và Hệ thống thu gom nước thải lưu vực S3 như sau :

Về công suất các nhà máy xử lý nước thải: Theo Quy hoạch thoát nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 725/QĐ-TTg ngày 10/5/2013 (sau đây gọi tắt là Quyết định số 725/QĐ-TTg) thì dân số dự báo đến năm 2050 đối với lưu vực S3 là 224.000 người; Theo báo cáo của Công ty Phú Điền thì dân số của lưu vực S3 tính đến 31/12/2013 là 342.752 người. Do đó, đề nghị Công ty Phú Điền báo cáo UBND thành phố Hà Nội để thống nhất các số liệu và cơ cấu dân số làm cơ sở cho việc đề xuất điều chỉnh. Việc tính toán điều chỉnh công suất thu gom và xử lý nước thải phải phù hợp với suất dùng nước, thải nước quy định tại các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

Về việc bổ cập nước sông Tô Lịch: Điều chỉnh Định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 589/QĐ-TTg ngày 06/4/2016 khuyến khích việc tái sử dụng nước thải sau xử lý vào các mục đích phù hợp với từng nhu cầu của đô thị. Việc bổ cập nước cho sông Tô Lịch là cần thiết và phù hợp với một trong những tiêu chí của Quy hoạch thoát nước Thủ đô Hà Nội được phê duyệt tại Quyết định 725/QĐ-TTg, nhằm đảm bảo dòng chảy liên tục, bổ cập lượng nước thiếu hụt cho sông Tô Lịch vào mùa khô hạn; phù hợp với tiêu chí lựa chọn vị trí xây dựng nhà máy xử lý nước thải mà Quy hoạch thoát nước Thủ đô Hà Nội đã nêu:“Để nước thải sau xử lý có thể được tái sử dụng làm nước bổ cập, thông rửa sông và hồ trong khu vực đô thị vào mùa khô”. Công ty Phú Điền cần tiếp tục nghiên cứu các phương án bổ cập nước cho sông Tô Lịch vào mùa khô nhằm lựa chọn phương án tối ưu, đồng thời có thể kết hợp với các nguồn bổ cập khác, đảm bảo lưu lượng 5m3/s theo chủ trương của UBND thành phố Hà Nội đã đề ra. Trong quá trình lập dự án đầu tư, Công ty Phú Điền phải thực hiện việc đánh giá tác động môi trường cho toàn bộ dự án theo quy định của pháp luật về môi trường.

Về phương án vạch tuyến: Trên cơ sở đề xuất điều chỉnh cục bộ lưu vực S3 của Quy hoạch thoát nước Hà Nội, Công ty Phú Điền trong quá trình lập dự án đầu tư cần phân tích, so sánh hiệu quả kinh tế - kỹ thuật và môi trường giữa hai phương án theo Quy hoạch đã được phê duyệt và đề xuất của Công ty để lựa chọn phương án tối ưu; đồng thời phải đảm bảo thu gom triệt để nước thải trong lưu vực S3 để xử lý.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 20/BXD-HTKT.
 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_20-BXD-HTKT_16062016.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE