Giới thiệu văn bản mới
 

Ngày 20/5, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 07/2014/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 84/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư (sau đây gọi tắt là Nghị định số 84/2013/NĐ-CP), bao gồm: kế hoạch phát triển nhà ở phục vụ tái định cư; quản lý đầu tư xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư và mua nhà ở thương mại để bố trí tái định cư; quản lý bán, cho thuê nhà ở phục vụ tái định cư; quản lý vận hành nhà ở phục vụ tái định cư.

 

Theo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai vừa được Chính phủ ban hành, có 7 trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, trong đó quy định việc bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất ở.

 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất. Theo đó, sẽ có 5 phương pháp định giá đất.

 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu.

 

Ngày 14/5, Bộ Xây dựng - Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch 06/2014/TTLT- BXD-BNV hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở Xây dựng như sau:

 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Xây dựng, Bộ Tư Pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT hướng dẫn thủ tục thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định tại Nghị định số 71/2010/NĐ-CP.

 

Ngày 09/5, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 05/2014/TT-BXD về việc sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 2 Điều 17 của Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

 

Ngày 22/4, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 04/2014/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng.

 

Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (cấp huyện) vừa được Chính phủ ban hành.

    Trang   ‹‹ Trước 20 21 22 23 24 25 26 27 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE