Tin hoạt động
 
Công nhận Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Âu lạc được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
6/14/13 3:56 PM

Ngày 13/6, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 577/QĐ-BXD công nhận Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Âu lạc được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Cơ sở đào tạo có tên trên khi cấp giấy Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình được sử dụng con dấu nổi theo quy định và có trách nhiệm tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo Thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án và giám sát thi công xây dựng công trình và Thông tư số 06/2011/TT-BXD ngày 21/6/2011 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng thực thi Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 577/QĐ-BXD.
 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE