Tin hoạt động
 
Ý kiến về Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Mỹ Thuận, tỉnh Nam Định
7/22/19 4:42 PM

Ngày 22/7/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 215/BXD-HĐXD gửi Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Nam Định cho ý kiến về Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Mỹ Thuận.

Việc Nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Đại Phong (hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0600333201 do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Nam Định cấp đăng ký lần đầu ngày 16/01/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 15/9/2017) đề xuất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Mỹ Thuận được xem xét theo quy định của Luật Đầu tư, Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Về đầu tư xây dựng: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Mỹ Thuận được dự kiến đầu tư xây dựng với quy mô diện tích khoảng 158,48ha tại huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Dự án đã được UBND tỉnh Nam Định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Mỹ Thuận tỷ lệ 1/500 tại Quyết định 994/QĐ-UBND ngày 15/5/2019. Căn cứ Khoản 3 Điều 30 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP, Cơ quan đăng ký đầu tư có trách nhiệm rà soát, đánh giá sự phù hợp quy hoạch xây dựng của dự án theo quy định. Đối với các giai đoạn đầu tư xây dựng của dự án cần đảm bảo quy định về nhà ở cho người lao động tại khu công nghiệp tại Điều 32 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

Hồ sơ đề xuất Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Mỹ Thuận gửi kèm Văn bản số 245/BQLCKCN-ĐT ngày 29/5/2019 cần được thuyết minh bổ sung về dự báo khả năng thu hút các nhà đầu tư thứ cấp sẽ tham gia đầu tư vào khu công nghiệp (nên tập trung vào những ngành nghề là thế mạnh của địa phương và khu vực); rà soát chỉ tiêu lấp đầy các khu công nghiệp trên địa bàn để có giải pháp nâng cao tính khả thi của dự án.

Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Mỹ Thuận có sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 1.621,24 tỷ đồng. Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành, Hồ sơ đề xuất dự án đầu tư cần được rà soát, hoàn chỉnh nội dung về các khoản mục chi phí, sơ bộ tổng mức đầu tư đảm bảo các quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý trong công tác chuẩn bị thu xếp nguồn vốn, lập kế hoạch vốn đầu tư của dự án.

Việc phân cấp công trình thực hiện theo quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

Trong quá trình thực hiện dự án cần đảm bảo các yêu cầu về an ninh, quốc phòng, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng và quy định của pháp luật khác có liên quan.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 215/BXD-HĐXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_215-BXD-HDXD_22072019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE