Tin hoạt động
 
Ủy quyền thẩm định thiết kế xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo một số hạng mục tại bãi rác Khánh Sơn
7/18/19 6:06 PM

Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 4001/UBND-ĐTĐT ngày 18/6/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nằng đề nghị ủy quyền thẩm định thiết kế xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo một số hạng mục tại bãi rác Khánh Sơn.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có công văn 211/BXD-HĐXD có ý kiến như sau:

Theo báo cáo tại văn bản nêu trên thì Dự án Nâng cấp, cải tạo một số hạng mục tại bãi rác Khánh Sơn được thực hiện theo hình thức Hợp đồng EPC, là công trình hạ tầng kỹ thuật cấp đặc biệt (phân loại theo Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng).

Căn cứ Khoản 4, 11 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ- CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì thẩm quyền thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình nói trên là cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng.

Theo giải trình tại văn bản số 4001/UBND-ĐTĐT, trong số các hạng mục của dự án chỉ có hạng mục xây dựng mới Hộc rác số 6 (có quy mô diện tích khoảng 46.720m2, chứa chất thải rắn đô thị không nguy hại, công suất >1.000 tấn/ngày) là công trình cấp đặc biệt; các hạng mục cải tạo nâng cấp hộc rác 1, 2, 3, 4, 5 hiện trạng và hạng mục vận hành đổ rác là công trình cấp IV.

Để tạo điều kiện thuận lợi trong công tác thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình, căn cứ quy định tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 và căn cứ quy mô cấp công trình của hạng mục Hộc rác số 6 và các hạng mục khác như đề cập ở trên, Bộ Xây dựng nhất trí để cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ ủy quyền cho Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng thực hiện công tác thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình theo đúng quy định hiện hành của pháp luật về xây dựng.

Tuy nhiên, để đảm bảo yêu cầu trong công tác thẩm định, đề nghị UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo Sở Xây dựng báo cáo về điều kiện năng lực của các cá nhân sẽ tham gia công tác thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình gửi về Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng xem xét, quyết định việc ủy quyền thẩm định.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 211/BXD-HĐXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_211-BXD-HDXD_18072019.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE