Tin hoạt động
 
Hướng dẫn trình tự, thủ tục đầu tư các dự án thuộc Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ
6/25/19 3:00 PM

Ngày 25/6/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 181/BXD-HĐXD hướng dẫn Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên trình tự, thủ tục đầu tư các dự án thuộc Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La (Đề án) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018, theo đó nội dung bao gồm các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La; đầu tư sửa chữa, nâng cấp các công trình cơ sở hạ tầng tại các khu điểm, tái định cư, ... Trong quá trình triển khai thực hiện Đề án cần đảm bảo thủ tục đầu tư phù hợp với các quy định của pháp luật về đầu tư công và quy định của pháp luật khác có liên quan.

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng, đối với các dự án có cấu phần xây dựng, chủ đầu tư cần lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng để trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định đảm bảo tính đồng bộ, khả thi và hiệu quả kinh tế-xã hội của dự án.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 181/BXD-HĐXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_181-BXD-HDXD_25062019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE