Tin hoạt động
 
Hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng
3/14/19 2:10 PM

Ngày 13/3/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 61/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

1. Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân:

- Cá nhân có nhu cầu cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thì nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp mà không phụ thuộc vào hộ khẩu hay nơi công tác của cá nhân đó.

- Theo quy định tại Điểm 1 Khoản 15 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng thì “Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề có trách nhiệm tổ chức sát hạch cho cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề. Trường hợp cá nhân có nhu cầu đăng ký sát hạch trước khi nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thì gửi tờ khai đăng ký sát hạch theo mẫu tại Phụ lục II Nghị định này đến cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề”.

- Cá nhân đã có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I, nay bổ sung lĩnh vực hạng II thì Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa xem xét và cấp nếu đủ điều kiện theo quy định và trường hợp này là cấp mới chứng chỉ hạng II chứ không phải bổ sung vào chứng chỉ do Bộ Xây dựng đã cấp và lấy mã số của địa phương (số chứng chỉ giữ nguyên).

2. Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức:

- Theo quy định tại Khoản 22 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP thì Sở Xây dựng có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III. Do đó, chứng chỉ năng lực do Sở Xây dựng cấp không bao gồm nội dung của chứng chỉ năng lực do Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng cấp và lấy mã số của địa phương nơi cấp chứng chỉ.

- Theo quy định tại Khoản 20 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP và Khoản 4 Điều 4 Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thì trường hợp tổ chức đề nghị cấp nâng hạng, điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực thì thời hạn hiệu lực của chứng chỉ là 10 năm tính từ ngày được cấp chứng chỉ năng lực đầu tiên theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

- Trường hợp thay đổi các thông tin trên chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng như: Tên tổ chức, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tên, chức vụ người đại diện theo pháp luật .... mà không thay đổi nội dung về phạm vi hoạt động xây dựng thì hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ năng lực theo quy định tại Điểm 2 Khoản 23 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP.

3. Đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng:

Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 1155/QĐ-BXD ngày 22/8/2018 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, theo đó thủ tục hành chính bị bãi bỏ là “Đăng tải/thay đổi, bổ sung thông tin năng lực của tổ chức, cá nhân (chỉ áp dụng cho tổ chức, cá nhân không thuộc đối tượng cấp chứng chỉ năng lực và nhà thầu nước ngoài)”.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 61/BXD-HĐXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_61-BXD-HDXD_13032019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE