Tin hoạt động
 
Giải đáp vướng mắc của Ban Quản lý dự án huyện Càng Long về hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng
3/5/19 2:04 PM

Ngày 04/3/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 45/BXD-HĐXD gửi Ban Quản lý dự án huyện Càng Long về hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng đối với dự án được đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 3 và Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng “Dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP (Public - Private Partner) có cấu phần xây dựng được quản lý như đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách theo quy định của Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan” và “Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách, hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực theo quy định tại Điều 63 của Luật Xây dựng năm 2014 và Điều 17 Nghị định này”. Theo đó, đối với dự án được đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) hoặc hình thức hợp đồng BT, hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực.

Trình tự thực hiện việc ủy thác quản lý dự án đối với dự án được đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) hoặc hình thức hợp đồng BT được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng. Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 66 Luật Xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 45/BXD-HĐXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_45-BXD-HDXD_04032019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE