Tin hoạt động
 
Vướng mắc thực hiện hợp đồng ủy thác quản lý dự án ủa Tổng Công ty Điện lực Miền Trung
12/7/18 3:51 PM

Bộ Xây dựng đã có công văn 227/BXD-HĐXD gửi Tổng Công ty Điện lực Miền Trung về việc thực hiện hợp đồng ủy thác quản lý dự án. 

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng thì “Ban QLDA chuyên ngành, khu vực có trách nhiệm nhận ủy thác quản lý dự án cho các chủ đầu tư không đủ điều kiện để tổ chức quản lý thực hiện dự án theo quy định của pháp luật phù hợp với năng lực hoạt động và điều kiện cụ thể của mình. Việc ủy thác quản lý dự án được thực hiện thông qua hợp đồng ủy thác quản lý dự án được ký kết. Trường hợp Người quyết định đầu tư, chủ đầu tư đồng thời là người quyết định thành lập Ban QLDA chuyên ngành, khu vực thì việc ủy thác quản lý dự án được thực hiện theo phân giao nhiệm vụ của người quyết định đầu tư và hợp đồng ủy thác quản lý dự án”. Theo đó, Ban QLDA chuyên ngành, khu vực được thành lập theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng được nhận ủy thác quản lý dự án.

Trình tự thực hiện ủy thác quản lý dự án được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 227/BXD-HĐXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_227-BXD-HDXD_06122018.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE