Tin hoạt động
 
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án xây dựng chuỗi dây chuyền công nghiệp dệt may tại KCN Hải Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh
12/7/18 3:11 PM

Bộ Xây dựng đã có công văn 226/BXD-HĐXD gửi Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án xây dựng chuỗi dây chuyền công nghiệp dệt may tại KCN Hải Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh 

1. Việc Nhà đầu tư là Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật TexHong Ngân Hà (Hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5701732829 do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp điều chỉnh lần thứ 3 ngày 24/4/2017) đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được xem xét theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; đảm bảo các quy định của Luật Thương mại và quy định của các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

2. Một số lưu ý đối với Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án xây dựng chuỗi dây chuyền công nghiệp dệt may tại KCN Hải Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh:

Dự án xây dựng chuỗi dây chuyền công nghiệp dệt may đã được Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh phê duyệt điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 78/QĐ-BQLKKT ngày 08/6/2018. Do đó, hồ sơ gửi kèm Văn bản số 2033/BQLKKT-ĐT ngày 18/10/2018 cần bổ sung thiết kế sơ bộ công trình theo quy mô mở rộng được phê duyệt tại Quyết định nêu trên theo quy định của pháp luật về xây dựng; các văn bản pháp lý có liên quan để đảm bảo cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án phù hợp với các quy định tại Nghị định số 118/2015/NĐ-CP.

Căn cứ Khoản 3 Điều 30 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP, để có đủ cơ sở cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư có trách nhiệm rà soát, đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư điều chỉnh phù hợp với Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh phê duyệt tại Quyết định số 78/QĐ-BQLKKT ngày 08/6/2018; phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch ngành khác có liên quan.

Nhà đầu tư cần đáp ứng các điều kiện về hoạt động kinh doanh bất động sản theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản; đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật để được Nhà nước giao đất thực hiện dự án, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đất đai; có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án điều chỉnh phù hợp với các nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được Cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

3. Trong trường hợp được cơ quan có thẩm quyền xem xét, cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư cần lưu ý một số nội dung:

Trong quá trình đầu tư xây dựng và hoạt động tiếp theo của dự án, Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật TexHong Ngân Hà cần thực hiện đúng chủ trương đầu tư, quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt tuân thủ các quy định của Luật Xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015; Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; các quy định khác của pháp luật có liên quan.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 226/BXD-HĐXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_226-BXD-HDXD_06122018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE