Giới thiệu văn bản mới
 
Thông tư hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước
4/23/15 11:34 AM

Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 02/2015/TT-BXD về việc hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước.

Thông tư này hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải (gọi tắt là giá dịch vụ thoát nước) cho các loại hệ thống thoát nước để làm cơ sở lập, phê duyệt phương án giá và quyết định giá dịch vụ thoát nước áp dụng tại các đô thị, các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao (sau đây gọi tắt là khu công nghiệp) và khu dân cư nông thôn tập trung.

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến hoạt động thoát nước trên lãnh thổ Việt Nam; các tổ chức, cơ quan có thẩm quyền lập, xem xét quyết định phê duyệt giá dịch vụ thoát nước.

Thông tư cũng quy định phương pháp xác định tổng chi phí thực hiện dịch vụ thoát nước tại các đô thị, khu công nghiệp và khu dân cư nông thôn tập trung bao gồm các khoản chi phí: Chi phí vật tư trực tiếp; Chi phí nhân công trực tiếp; Chi phí sản xuất chung là các khoản chi phí sản xuất gián tiếp; Chi phí quản lý doanh nghiệp là tổng các chi phí chi cho bộ máy quản lý và điều hành doanh nghiệp, các khoản chi phí có tính chất chung của toàn doanh nghiệp.

Khi xác định tổng chi phí sản xuất, kinh doanh đơn vị thoát nước phải thực hiện tính đúng, tính đủ các chi phí thực tế hợp lý, hợp lệ; không tính các khoản chi phí không được tính vào tổng chi phí sản xuất, kinh doanh theo quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ do Bộ Tài chính ban hành và các quy định của pháp luật có liên quan.

Các khoản chi phí chung không chỉ phục vụ cho dịch vụ thoát nước mà có liên quan đến nhiều lĩnh vực hoạt động trong đơn vị thoát nước và các khoản chi phí phải phân bổ trong kỳ tính toán, thực hiện theo quy định của pháp luật kế toán và các quy định của pháp luật có liên quan và quy định tại Thông tư này.

TheoThông tư hướng dẫn, giá thành toàn bộ 01 m3 nước thải được xác định theo công thức sau:Trong đó:

a) ZTB: là giá thành toàn bộ 01 m3 nước thải bình quân. Đơn vị tính: đồng/ m3.

b) CT: là tổng chi phí dịch vụ thoát nước được xác định theo Điều 2 Thông tư này.

c) SLT: là tổng khối lượng nước thải được thu gom, vận chuyển và xử lý của hệ thống thoát nước. Đơn vị tính: m3.

Giá dịch vụ thoát nước được xác định theo công thức sau:

GDVTN = {ZTB + (ZTB x P)} x K

Trong đó:

GDVTN: là giá dịch vụ thoát nước

ZTB: là giá thành toàn bộ 01 m3 nước thải bình quân.

P: là tỷ lệ lợi nhuận định mức.

K: là hệ số điều chỉnh phụ thuộc hàm lượng chất gây ô nhiễm, được xác định theo hàm lượng chất gây ô nhiễm trong nước thải.

Việc xử lý chuyển tiếp được thực hiện theo Điều 47 Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2015.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Thông tư 02/2015/TT-BXD.
 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE