Giới thiệu văn bản mới
 
Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng
3/31/15 4:21 PM

Ngày 20/3/1015, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 01/2015/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/5/2015.

Theo đó, đối tượng áp dụng Thông tư này là các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng của dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách; dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng BOT, BTO, BT, PPP do cơ quan quản lý nhà nước quản lý áp dụng các quy định của Thông tư này. Đối với các nguồn vốn khác khuyến khích các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan đến việc quản lý áp dụng các quy định của Thông tư này.

Theo Thông tư của Bộ Xây dựng, việc xác định và điều chỉnh đơn giá nhân công phải đảm bảo các nguyên tắc: phù hợp với trình độ tay nghề theo cấp bậc nhân công trong hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình; phù hợp mặt bằng giá nhân công xây dựng trên thị trường lao động của từng địa phương, nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định; phù hợp với đặc điểm, tính chất công việc; đáp ứng yêu cầu chi trả một số khoản chi phí thuộc trách nhiệm của người lao động (bào hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp…).

Đơn giá nhân công theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2015/TT-BXD sử dụng để xác định tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng… để cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở xác định giá gói thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật về đấu thầu và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Theo Thông tư này, đơn giá nhân công được xác định theo công thức:

GNC = LNC + HCB x 1/t, trong đó Giá nhân công (GNC là đơn giá nhân công tính cho một ngày công trực tiếp sản xuất; LNC là mức lương đầu vào để xác định đơn giá nhân công cho một ngày trực tiếp sản xuất, đã bao gồm lương phụ, phụ cấp lưu động, phụ cấp khu vực, phụ cấp không ổn định sản xuất và đã tính đến yếu tố thị trường; HCB là hệ số lương theo cấp bậc công nhân trực tiếp sản xuất; t là 26 ngày làm việc trong tháng.

Thông tư 01/2015/TT-BXD giao UBND cấp tỉnh căn cứ hướng dẫn tại Thông tư này chỉ đạo việc tổ chức, xác định đơn giá nhân công, công bố đơn giá nhân công làm cơ sở lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Thông tư này quy định, đơn giá nhân công trong tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng đã được phê duyệt trước thời điểm hiệu lực của Thông tư này thì người quyết định đầu tư quyết định việc áp dụng quy định của Thông tư này. Các gói thầu đã ký hợp đồng xây dựng trước thời điểm có hiệu lực của Thông tư thì thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết. Đối với một số dự án đầu tư xây dựng đang áp dụng mức lương và một số khoản phụ cấp đặc thù do cơ quan thẩm quyền cho phép thì tiếp tục thực hiện cho đến khi kết thúc đầu tư xây dựng đưa dự án vào khai thác sử dụng.
 

Minh Tuấn
 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE