Thẩm định về hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng bến cảng sông Chanh 3 và nạo vét tuyến luồng hàng hải sông Chanh(13/03/2024)

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 815/BKHĐT-PTHTĐT ngày 31/01/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị có ý kiến thẩm định về hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng bến cảng sông Chanh 3 và nạo vét tuyến luồng hàng hải sông Chanh (sau đây gọi tắt là Dự án).

Tìm theo ngày :