Hướng dẫn thực hiện các thủ tục có liên quan về dự toán và hợp đồng EPC(20/02/2024)

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 166/BCT-ĐL ngày 09/01/2024 của Bộ Công thương và văn bản số 8203/DKVN-Đ&NLTT ngày 08/12/2023 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đề nghị hướng dẫn thực hiện các thủ tục có liên quan về dự toán và hợp đồng EPC Dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 (sau đây gọi tắt là Dự án).

Tìm theo ngày :