Cấp phép xây dựng
 

Các tổ chức, cá nhân xin cấp phép xây dựng trực tuyến đề nghị truy cập tại website: http://capphep.xaydung.gov.vn.

 

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định:

 

Điều 16 Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng quy định hồ sơ đề nghị điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng:

 

Điều 13 Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng quy định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép di dời công trình:

 

Các loại mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng tại Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng.

 

Điều 12 Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng quy định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo:

 

Điều 9 Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng quy định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn:

 

Điều 10 Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng quy định hồ sơ đề nghị cấp phép giấy phép xây dựng cho dự án:

 

Điều 11 Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng quy định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ:

 

Điều 8 Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng quy định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp xây dựng mới:

LIÊN KẾT WEBSITE