Công nhận khu đô thị mới kiểu mẫu
 

Điều 6 Quyết định số 734/QĐ-BXD ngày 21/7/2011 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng quy định :

 

Điều 6 Quyết định số 734/QĐ-BXD ngày 21/7/2011 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng quy định

 

Điều 6 Quyết định số 734/QĐ-BXD ngày 21/7/2011 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng quy định
 

LIÊN KẾT WEBSITE