Danh sách các tổ chức đào tạo cán bộ QL Phòng thí nghiệm
 

1. Viện Khoa học công nghệ xây dựng-Bộ Xây dựng
- Đào tạo quản lý PTN
- Đào tạo thí nghiệm viên

Miền Bắc:
+ Thử nghiệm cơ lý xi măng, bê tông và cốt liệu cho bê tông;
+ Thử nghiệm vữa xây dựng;
+ Thử nghiệm cơ lý gạch xây, gạch xi măng lát nền, tấm sóng amiăng và ngói lợp;
+ Thử nghiệm gạch gốm ốp lát;
+ Thử nghiệm phụ gia hóa học cho bê tông, phụ gia khoáng cho xi măng;
+ Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn;
+ Thử nghiệm các tính chất cơ lý của đất trong phòng và đất ngoài hiện trường;
+ Thử nghiệm cọc khoan nhồi;
+ Thử nghiệm kết cấu công trình bằng phương pháp không phá hủy;
+ Phân tích hóa nước cho xây dựng.

Miền Trung:

+ Thử nghiệm cơ lý xi măng, bê tông và cốt liệu cho bê tông;
+ Thử nghiệm vữa xây dựng;
+ Thử nghiệm cơ lý gạch xây và ngói lợp;
+ Thử nghiệm phụ gia hóa học cho bê tông, phụ gia khoáng cho xi măng;
+ Thử nghiệm vật liệu -kim loại và liên kết hàn;
+ Thử nghiệm các tính chất cơ lý của đất trong phòng và đất ngoài hiện trường.

Miền Nam:
+ Thử nghiệm cơ lý xi măng, bê tông và cốt liệu cho bê tông;
+ Thử nghiệm vữa xây dựng;
+ Thử nghiệm cơ lý gạch xây và ngói lợp;
+ Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn;
+ Thử nghiệm các tính chất cơ lý của đất trong phòng và đất ngoài hiện trường;
+ Thử nghiệm kết cấu công trình bằng phương pháp không phá hủy;
+ Thử nghiệm cọc khoan nhồi.

2. Trung tâm kỹ thuật TC-ĐL-CL 3
- Đào tạo quản lý PTN
- Đào tạo thí nghiệm viên
+ Thử nghiệm cơ lý xi măng;
+ Thử nghiệm bê tông và cốt liệu cho bê tông và vữa;
+ Thử nghiệm vữa xây dựng;
+ Thử nghiệm tính chất cơ lý của bê tông nhựa và vật liệu chế tạo bê tông nhựa;
+ Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn;
+ Thử nghiệm các tính chất cơ lý của đất trong phòng và đất ngoài hiện trường;
+ Thử nghiệm tính chất hóa học các vật liệu dùng trong xây dựng: Xi măng, cốt liệu bê tông, nước dùng trong xây dựng;
+ Thử nghiệm kết cấu công trình bằng phương pháp không phá hủy;
+ Kỹ thuật giải đoán phim chụp ảnh phóng xạ.

3. Trung tâm Nghiên cứu công nghệ và thiết bị công nghiệp - Trường ĐHBK - ĐHQG TPHCM
- Đào tạo thí nghiệm viên cơ lý đất trong phòng

4. Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ Xây dựng
- Đào tạo quản lý PTN

5. Trường Trung cấp nghề Công nghiệp và Xây dựng FICO - Tổng cty VLXD số 1 - Đào tạo thí nghiệm viên
+ Bê tông và vật liệu chế tạo bê tông
+ Gốm sứ và vật liệu chế tạo gốm sứ

6. Viện Khoa học và công nghệ hàng không
- Đào tạo quản lý PTN
- Đào tạo thí nghiệm viên
+ BT và vật liệu chế tạo bê tông
+ Phương pháp xác định các tính chất cơ lý của đất trong phòng và hiện trường

7. Trung tâm KHCN& Tư vấn đầu tư - Trường ĐHBK Đà Nẵng
- Đào tạo quản lý PTN
- Đào tạo thí nghiệm viên
+ Thí nghiệm đất xây dựng
+ Thí nghiệm VLXD (cát, đá, xi măng)
+ Bê tông và vật liệu chế tạo bê tông
+ Thí nghiệm nhựa và bê tông nhựa
+ Thí nghiệm nước xây dựng và môi trường
+ TN vật liệu kim loại và liên kết hàn
+ TN không phá hủy - NDT

8. Trung tâm Khoa học công nghệ về đầu tư và xây dựng - Tổng hội xây dựng Việt Nam
- Đào tạo thí nghiệm viên
+ Thí nghiệm vật liệu xây dựng: Xi măng; Cốt liệu cho bê tông và vữa; Bê tông và hỗn hợp bê tông; Gạch xây dựng;
+ Thử nghiệm thép xây dựng.

9. Trường Trung cấp giao thông vận tải Miền Bắc
- Đào tạo thí nghiệm viên
+ Thử nghiệm cơ lý xi măng, bê tông và cốt liệu bê tông;
+ Thử nghiệm vữa xây dựng;
+ Thử nghiệm cơ lý bê tông nhựa, nhựa bitum và vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa;
+ Phương pháp xác định tính chất cơ lý của đất trong phòng;
+ Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn;
+ Quan trắc công trình;
+ Thử nghiệm kết cấu áo đường tại hiện trường.

10. Viện Kỹ thuật xây dựng - Hội Kết cấu và Công nghệ xây dựng Việt Nam
- Đào tạo quản lý PTN
- Đào tạo thí nghiệm viên
+ Thử nghiệm cơ lý xi măng, bê tông và cốt liệu cho bê tông;
+ Thử nghiệm vữa xây dựng;
+ Thử nghiệm cơ lý gạch xây, gạch xi măng lát nền, tấm sóng amiăng và ngói lợp;
+ Thử nghiệm gạch gốm ốp lát;
+ Thử nghiệm phụ gia hóa học cho bê tông, phụ gia khoáng cho xi măng;
+ Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn;
+ Thử nghiệm các tính chất cơ lý của đất trong phòng và đất ngoài hiện trường;
+ Thử nghiệm cọc khoan nhồi;
+ Thử nghiệm kết cấu công trình bằng phương pháp không phá hủy;
+ Phân tích hóa nước cho xây dựng.

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE