Ấn phẩm thông tin XDCB&KHCN

Thông tin Xây dựng cơ bản và Khoa học công nghệ xây dựng – Số 18/2018 (11:39 03/10/2018)

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đến năm 2035.

- Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Hà Giang, tỉnh Hà Giang, đến năm 2035.

- Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch cấp nước vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050.

LIÊN KẾT WEBSITE